කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කර්මාන්ත ශාලා

1997 දී පිහිටුවීමෙන් පසු, බෝඩිං ලිඩා ප්ලාස්ටික් කර්මාන්ත සමාගම, සමාගම අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන හා සේවා වර්‍ධන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කර ඇති අතර වැඩි කල් නොගොස් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් සමාගමක් බවට පත් විය. අපි විදේශීය උසස් නිෂ්පාදන පහසුකම් අඛණ්ඩව හඳුන්වා දුන් අතර මේ වන විට අප සතුව දියුණු තහඩු පහසුකම් 20 ක්, පයිප්ප සඳහා පහසුකම් 35 ක් සහ අනෙකුත් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ඇත. සමාගම වර්ග මීටර් 230000 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන අතර වාර්ෂික නිෂ්පාදනය ටොන් 80000 ඉක්මවයි. ප්ලාස්ටික් තහඩු නිෂ්පාදන සඳහා කෙටුම්පත් කර ජාතික ප්‍රමිතිය සකස් කළ එකම සමාගම අප ය.

factory03
factory04
factory02
factory01

ප්රදර්ශනය කලඹ

exhibition02
exhibition01
exhibition04
exhibition05
exhibition08
exhibition06
exhibition07