පීපී දෘඩ පත්රය (තන්තු වලින් ආවරණය කර ඇත)

 • PP fibre masked sheet

  පීපී ෆයිබර් ආවරණ සහිත පත්‍රය

  ඝණකම පරාසය: 3mm ~ 30mm
  පළල: 3mm ~ 30mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  තවද අපි පීපී දෘඩ පත්‍රයේ ප්‍රමාණයට සම්පූර්ණ සේවා කප්පාදුවක් පිරිනමන්නෙමු, කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් අපට දන්වන්න.
  මතුපිට: තන්තු වලින් ආවරණය කර ඇත.
  සම්මත වර්ණ: ස්වාභාවික, අළු (RAL7032), කළු, ලා නිල්, කහ සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.