පීපී දෘඩ පත්රය (දිලිසෙන මතුපිට)

 • PP rigid sheet(glossy surface)

  පීපී දෘඩ පත්රය (දිලිසෙන මතුපිට)

  ඝණකම පරාසය: 2mm ~ 40mm
  පළල: 2mm ~ 20mm: 1000mm ~ 2400mm
  25mm ~ 40mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  තවද අපි පීපී දෘඩ පත්‍රයේ ප්‍රමාණයට සම්පූර්ණ සේවා කප්පාදුවක් පිරිනමන්නෙමු, කරුණාකර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් අපට දන්වන්න.
  මතුපිට: දිලිසෙන.
  සම්මත වර්ණ: ස්වාභාවික, අළු (RAL7032), කළු, ලා නිල්, කහ සහ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.