පැතිකඩ

  • PP U-channel

    පීපී යූ-චැනල්

    ප්රමාණ: 40mm × 40mm × 40mm; 50mm × 50mm × 50mm; 60mm × 40mm × 60mm; 70mm × 50mm × 70mm; 80mm × 40mm × 80mm; 100mm × 50mm × 100mm; 44mm × 84mm × 44mm; 50mm × 63mm × 50mm; 50mm × 100mm × 50mm

    දිග: < 8000 මි.මී.

    වර්ණ: ස්වාභාවික, අළු (RAL7032), සුදු සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ.