පීවීසී වටකුරු සැරයටිය

 • PVC round rod

  පීවීසී වටකුරු සැරයටිය

  මි.මී. ප්‍රමාණය: 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140 , 150, 160, 180, 200
  අඟල් ප්‍රමාණය: 0.375 ”, 0.5”, 0.625 ”, 0.75”, 1 ”, 1.25”, 1.375 ”, 1.625”, 1.75 ”, 2”, 2.25 ”, 2.5”, 2.75 ”, 3”, 3.25 ”, 3.5” , 3.75 ”, 4”, 5 ”, 5.125”, 5.5 ”, 6”, 6.5 ”, 7”, 8 ”.
  මතුපිට: සිනිඳුයි.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), කළු, සුදු, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.
  දිග: අවශ්‍යතා අනුව එය රිසිකරණය කළ හැකිය.