පීවීසී පත්රය

 • PVC Rigid Sheet (vacuum forming)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (රික්තකය සෑදීම)

  ඝණකම පරාසය: 1 මි.මී. ~ 5 මි.මී.
  පළල: 1mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 5mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.
  මතුපිට: දිලිසෙන , මැට්.

 • PVC Rigid Sheet(UV Stabilized)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (පාරජම්බුල ස්ථාවර)

  ප්රමාණ:
  ඝණකම පරාසය: 1 මි.මී. ~ 30 මි.මී.
  පළල: 1mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 20mm: 1000mm ~ 1500mm
  25mm ~ 30mm: 1000mm ~ 1300mm
  35mm ~ 50mm: 1000mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.
  මතුපිට: දිලිසෙන , මැට්, එම්බෝස්ඩ්.

 • PVC soft sheet

  පීවීසී මෘදු පත්රය

  ප්රමාණ:
  ඝණකම පරාසය: 2mm ~ 6mm
  පළල: 2mm ~ 6mm: 1000mm ~ 1300mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  මතුපිට: දිලිසෙන.
  සම්මත වර්ණ: සුදු, කොළ.

 • PVC Rigid Sheet(matt surface)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (මැට් මතුපිට)

  ඝණකම පරාසය: 1.85mm ~ 10mm
  පළල: 1.85mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 10mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.
  මතුපිට: මතෙ.

 • PVC Rigid Sheet(glossy surface)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (දිලිසෙන මතුපිට)

  ඝණකම පරාසය: 1 මි.මී. ~ 30 මි.මී.
  පළල: 1mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 20mm: 1000mm ~ 1500mm
  25mm ~ 30mm: 1000mm ~ 1300mm
  35mm ~ 50mm: 1000mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000mm; 1500mmx3000 මි.මී.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ..

 • PVC Rigid Sheet(embossed surface)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (එම්බෝස්ඩ් මතුපිට)

  ඝණකම පරාසය: 3mm ~ 15mm
  පළල: 1mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 15mm: 1000mm ~ 1500mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.
  මතුපිට: එම්බෝස්ඩ්.

 • PVC Rigid Sheet(anti-static)

  පීවීසී දෘඩ පත්‍රය (ස්ථිතික විරෝධී)

  ඝණකම පරාසය: 1 මි.මී. ~ 30 මි.මී.
  පළල: 1mm ~ 3mm: 1000mm ~ 1300mm
  4mm ~ 20mm: 1000mm ~ 1500mm
  25mm ~ 30mm: 1000mm ~ 1300mm
  35mm ~ 50mm: 1000mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  සම්මත ප්‍රමාණ: 1220mmx2440mm; 1000mmx2000 මි.මී.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු (RAL7011), ලා අළු, කළු, සුදු, නිල්, කොළ, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.

 • PVC clear sheet

  පීවීසී පැහැදිලි පත්රය

  ඝණකම පරාසය: 2mm ~ 20mm
  පළල: 2mm ~ 20mm: 1000mm ~ 1300mm
  දිග: ඕනෑම දිගක්.
  මතුපිට: දිලිසෙන.
  සම්මත වර්ණ: විනිවිද පෙනෙන හෝ වර්ණවත්.
  සැකසුම් සේවාව: කැපීම.
  ඝනත්වය : 1.4g/cm3
  සහතිකය: ROHS/REACH