පීවීසී වෙල්ඩින් සැරයටිය

 • PVC welding rod

  පීවීසී වෙල්ඩින් සැරයටිය

  ප්‍රමාණය: 2.0 මි.මී. ~ 4.0 මි.මී.
  දිග: 1200mm හෝ වෙනත් දිග.
  හැඩය: තනි වටය, ද්විත්ව වටය, ත්රිකෝණය.
  සම්මත වර්ණ: තද අළු, ලා අළු, සුදු, කළු, පැහැදිලි , ක්‍රීම්, රතු සහ වෙනත් ඕනෑම වර්‍ණ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා අනුව.