යූපීවීසී ජලාපවහන සහ වාරිමාර්ග නළය

 • UPVC drainage and irrigation pipe

  යූපීවීසී ජලාපවහන සහ වාරිමාර්ග නළය

  පීවීසී-යූ වාරිමාර්ග පයිප්ප ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය ලෙස පීවීසී දුම්මල භාවිතා කරයි, එයට නියමිත ආකලන ප්‍රමාණය, ක්‍රියාවලි මිශ්‍ර කිරීම සහ නිස්සාරණ සැකසුම් තාක්‍ෂණයන් එකතු කිරීමෙන් අච්චු සැකසීම අවසන් වේ.
  එය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්ලාස්ටික් පයිප්ප ද්‍රව්‍යයකි, ප්‍රධාන අංගය පීවීසී දුම්මල ය. අනෙකුත් ජලාපවහන නල හා සසඳන විට පීවීසී වල ක්‍රියාකාරිත්වය සකස් කර ඇති අතර වෙනත් වාසි කිහිපයක් එකතු කෙරේ.

  සම්මත: GB/T13664-2006
  පිරිවිතර: Ф75mm - Ф315mm